கட்டுப்பணம் ஏற்கும் பொறுப்பிலிருந்து மாவட்ட செயலாளர்களை விலக்க வேண்டும் என அமைச்சரவை தீர்மானிக்கவில்லை – விஜித ஹேரத்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *